Izbirne aktivnosti

Izbirne aktivnosti omogočajo uresničevanje naslednjih splošnih vzgojno-izobraževalnih ciljev

Zadovoljujejo lastne potrebe

  • izbirajo in se odločajo za aktivnosti po lastnih nagibih in po lastni presoji,
  • razvijajo lastne interese, nagnjenja, sposobnosti in talente;

Razvijajo miselne procese, ki omogočajo širjenje in uporabo znanja in pripomorejo h globljemu razumevanju.

Pridobljena znanja in sposobnosti usmerjajo v odgovorno ravnanje v naravnem okolju in družbenem življenju.

Se moralno, intelektualno in osebnostno razvijajo.

Spoznavajo in razvijajo spoštovanje do sebe in drugih.

Medsebojno komunicirajo in razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti in veščine:

  • prispevanje k medosebnim odnosom,
  • razvijanje ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja,
  • navajanje na reševanje konfliktov,
  • vplivanje na soustvarjanje klime,
  • spoznavanje pomena sodelovalno naravnanega vzgojno-izobraževalnega dela.

Presegajo meje med obveznim in razširjenim programom.

Povezujejo teorijo s prakso.

Spoznavajo poklicne interese.

Spoznavajo potrebe po koristni in kulturni izrabi prostega časa in posledično možnosti zadovoljevanja interesov v poznejših obdobjih znotraj in zunaj institucionalnih okvirjev v smislu vseživljenjskega učenja.

Šport (NIP)

Šport (NIP)

Odkrivajmo preteklost mojega kraja (8. razred)

Odkrivajmo preteklost mojega kraja (8. razred)

Glasbeni projekt

Glasbeni projekt

Logika (7. razred)

Logika (7. razred)

Organizmi v naravnem in umetnem okolju (7. razred)

Organizmi v naravnem in umetnem okolju (7. razred)

Poskusi v kemiji (9. razred)

Poskusi v kemiji (9. razred)

Gledališki klub

Gledališki klub

Multimedija (8. razred)

Multimedija (8. razred)

Urejanje besedil (7. razred)

Urejanje besedil (7. razred)

Računalniška omrežja (9. razred)

Računalniška omrežja (9. razred)

Sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja

Sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja

Nemščina

Nemščina

Računalništvo

Računalništvo

Izbrani šport (9. razred)

Izbrani šport (9. razred)

Šport za zdravje (8. razred)

Šport za zdravje (8. razred)

Tehnika

Tehnika

Umetnost – Likovna ustvarjalnost

Umetnost – Likovna ustvarjalnost

Francoščina

Francoščina

Šport za sprostitev (7. razred)

Šport za sprostitev (7. razred)

Kemija v okolju (8. razred)

Kemija v okolju (8. razred)

Likovno snovanje

Likovno snovanje

Retorika (9. razred)

Retorika (9. razred)

Prežihova bralna značka

Prežihova bralna značka

Instrumentalna skupina

Instrumentalna skupina

Slavčki

Slavčki

Otroški pevski zbor

Otroški pevski zbor

Cici vesela šola

Cici vesela šola

Folklora

Folklora

Mladinski pevski zbor

Mladinski pevski zbor

Oblike

Interesne dejavnosti (ID)

Interesne dejavnosti so organizirane zunaj šolskega pouka kot razširjeni program šole. Glavni namen teh dejavnosti je, da učencu omogočimo odkrivanje in razvijanje njihovih interesov. Usmerjamo ga k zdravemu in koristnemu preživaljanju prostega časa. Učenci in učenke izbirajo ter se vključujejo v dejavnosti prostovoljno.

Razširjeni program (RaP)

V šolskem letu 2018/2019 smo pričeli s triletnim uvajanjem poskusa RaP na področju »Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje«. Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje.

Obvezni izbirni predmeti (OIP)

Osnovna šola zraven obveznih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov. Letos izjemoma predmeti ne bodo predstavljeni s strani učiteljev, zato prosimo, da dobro preberete opise predmetov v katalogu. Učenci izberejo dve ali tri ure izbirnih predmetov. Vsi predmeti so enourni, razen tujih jezikov, ki so dvourni. Če učenec obiskuje glasbeno šolo, je lahko opravičen enega ali vseh izbirnih predmetov. Če to želijo, starši posredujejo šoli pisno vlogo in potrdilo o vpisu najkasneje do 31. 8. 2021. Bodite pozorni, da boste to tudi označili na strani, kjer boste razvrščali predmete. Prav tako bodite pozorni, da označite, če želi otrok obiskovati obvezne izbirne predmete 2 ali 3 ure.

Neobvezni izbirni predmeti (NIP)

V sklopu NIP moramo obvezno ponuditi pouk drugega tujega jezika, zato  v skladu z izdelano jezikovno politiko šole  učencem v okviru NIP ponujamo francoščino. Neobvezne izbirne predmete šola ponuja, učenci pa jih lahko izberejo ali jih ne izberejo. NIP se ocenjujejo kot obvezni predmeti in njihove zaključne ocene se vpisujejo v spričevala. Učenec lahko izbere največ 2 uri pouka NIP tedensko. Da vaš otrok ne bo preveč obremenjen s šolskimi obveznostmi, svetujemo, da izberete samo en NIP tedensko.

Fakultativni pouk (FP)

Mestna občina Maribor zagotavlja sredstva za fakultativni pouk (FP) nemščine (3. – 6. razred) in računalništva (4. – 6. razred).

Tečajna oblika pouka (TO)
Tečajno obliko plačajo starši. 

Dogajalo se je 

Dostopnost