Interesne dejavnosti

Širok izbor dejavnosti

Interesne dejavnosti so organizirane zunaj šolskega pouka kot razširjeni program šole. Glavni namen teh dejavnosti je, da učencu omogočimo odkrivanje in razvijanje njihovih interesov. Usmerjamo ga k zdravemu in koristnemu preživaljanju prostega časa. Učenci in učenke izbirajo ter se vključujejo v dejavnosti prostovoljno.

1. VIO (1. – 3. razred)

 • Slavčki (pevski zbor za 1. in 2. razred)
 • palček Bralček – Prežihova bralna značka
 • Cici vesela šola
 • mala logika
 • baletna plesna pravljica
 • hip-hop
 • Prešernov natečaj – Bukvice
 • nogomet
 • košarka
 • gimnastika
 • otroški parlament
 • RaP interesna vetrnica
 • RaP jutranja migalnica

2. VIO (4. – 6. razred)

 • Otroški pevski zbor(3.- 6. razred)
 • šah
 • Prešernov natečaj – Bukvice
 • kolesarski krožek (5. razred)
 • odbojka
 • košarka
 • otroški parlament
 • Prežihova bralna značka
 • angleška in nemška bralna značka
 • Tee-soft-base-Ball in frizbi
 • otroške igre in karte
 • gimnastika
 • vodne dejavnosti

3. VIO (7. – 9. razred)

 • Mladinski pevski zbor
 • astronomski krožek
 • računalništvo z robotiko
 • Prešernov natečaj – Bukvice
 • odbojka
 • logika
 • likovni krožek
 • kemijski krožek
 • otroški parlament
 • Prežihova bralna značka
 • angleška in nemška bralna značka
 • šolska glasbena skupina
 • digitalni RaP
 • Tee-soft-base-Ball in frizbi
 • želim-naredim

Interesne dejavnosti omogočajo uresničevanje naslednjih splošnih vzgojno-izobraževalnih ciljev:

Zadovoljujejo lastne potrebe

 • izbirajo in se odločajo za aktivnosti po lastnih nagibih in po lastni presoji,
 • razvijajo lastne interese, nagnjenja, sposobnosti in talente;

Razvijajo miselne procese, ki omogočajo širjenje in uporabo znanja in pripomorejo h globljemu razumevanju.

Pridobljena znanja in sposobnosti usmerjajo v odgovorno ravnanje v naravnem okolju in družbenem življenju.

Se moralno, intelektualno in osebnostno razvijajo.

Spoznavajo in razvijajo spoštovanje do sebe in drugih.

Medsebojno komunicirajo in razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti in veščine:

 • prispevanje k medosebnim odnosom,
 • razvijanje ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja,
 • navajanje na reševanje konfliktov,
 • vplivanje na soustvarjanje klime,
 • spoznavanje pomena sodelovalno naravnanega vzgojno-izobraževalnega dela.

Presegajo meje med obveznim in razširjenim programom.

Povezujejo teorijo s prakso.

Spoznavajo poklicne interese.

Spoznavajo potrebe po koristni in kulturni izrabi prostega časa in posledično možnosti zadovoljevanja interesov v poznejših obdobjih znotraj in zunaj institucionalnih okvirjev v smislu vseživljenjskega učenja.

Opisi posameznih dejavnosti

RaP

V šolskem letu 2018/2019 smo pričeli s triletnim uvajanjem poskusa RaP na področju »Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje«. Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje.

V šolskem letu 2021/2022 nadaljujemo z izvajanjem dejavnosti na področju Rap-a.

Tako ponujamo v sklopu Gibanja in zdravja za dobro psihično in fizično počutje:

učencem 1. VIO
 • »RaP interesno vetrnico«, v sklopu katere se v vsakem oddelku eno šolsko uro tedensko po pouku izmenjujejo dejavnosti s področja gibanja, sproščanja, ustvarjalnosti, proste igre in razvijanja socialno emocionalnih veščin ter veščin za zdravo in varno življenje.
 • »Jutranjo migalnico« v času jutranjega varstva (pol šolske ure dnevno) pred pričetkom pouka, v sklopu katere se izmenjujejo dejavnosti s področja gibanja, sproščanja, plesa, športa.
učencem 2. VIO
 • T-S-B-ball in frizbi
 • pozabljene otroške igre in karte
 • šah
 • gimnastiko
 • košarko in vodne dejavnosti
učencem 3. VIO
 • T-S-B-ball in frizbi
 • šah

Programe od 4. do 9. razreda izvaja Miha Germ, učenci lahko izberejo eno aktivnost, ki se izvaja tedensko.

V času pred poukom bo v sklopu RaP potekal še digitalni RaP, pred in po pouku pa tudi izmenjevalnica knjig, družabnih iger, znanja, lepih besed, ustvarjalnica in še kaj.

RaP interesna vetrnica

V 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju nudimo različne oblike interesnih dejavnosti. Učenci se lahko odločijo med naslednjimi:

 • pravljična ura,
 • cici vesela šola,
 • lego delavnica,
 • papirnata delavnica,
 • likovna delavnica,
 • rajalne igre,
 • origami,
 • igrajmo se v nemškem jeziku in
 • glasbene urice.

Delavnice se izvajajo ob TORKIH, od 13.30- 15. ure. Vsak učenec si izbere štiri dejavnosti in jo obišče štirikrat.

Mala logika

Za 4. in 5. razred je na naši šoli organizirana interesna dejavnost mala logika. Učenci, ki so vključeni v to dejavnost, se pripravljajo na tekmovanje iz logike, na zabaven in igriv način pa spoznavajo tudi različne tipe logičnih nalog in ugank.

Učenci se seznanijo z gobelini, miselnimi ugankami, ugankami z liki, sudokom in drugimi številskimi ugankami.

Bralna značka

Veselje do branja ima velik pomen v življenju. Najpogosteje je to skrivnostni ključ za kakovostno življenje. Je kot »dinamo, ki žene« vedno in znova. Otroci si z branjem lažje predstavljajo svet v katerem živijo. Pomaga jim pri učenju in spoznavanju resnic. Prebrano je tema za neizčrpne pogovore. Je užitek, zlasti takrat, ko je to čas, ki ga preživimo s starši ali vrstniki.

Na naši oli so na voljo naslednje bralne značke:

Palček bralček

Prežihova bralna značka

Učenci preberejo predvideno število knjig po lastni izbiri in vsebino predstavijo učiteljicam ali mentorici.

Angleška bralna značka 

Učenci preberejo predpisane angleške knjige in ustno odgovarjajo na vprašanja o njihovi vsebini in ideji.

Nemška bralna značka

Učenci doma preberejo in predelajo dano besedilo, nato pri mentorici rešijo kratko bralno razumevanje ali pripravijo kratko bralno poročilo.

Plavalni tečaj

V okviru šole je organiziran plavalni tečaj za učence 1. in 3. razreda v kopališču Pristan.

Cici vesela šola

V okviru Vetrnice interesnih dejavnosti v 1. VIO izvajamo delavnice z imenom Cici vesela šola. To je vzgojno-izobraževalna delo, pri katerem si še posebej prizadevamo, da so otroci samostojni in avtonomni. V pomoč so lahko tudi izbrane teme, ki jih ponuja revije Ciciban. Namen je spodbujati veselje do raziskovanja, učnega pogovora, kritičnega razmisleka in branja. Še posebej pomembno pa je, da učenci lahko učenje povežejo s svojo vsakodnevno realnostjo, da lahko sami izbirajo aktualne teme in dejavnosti in da jim učitelji pri tem prisluhnemo. Ob koncu šolskega leta učenci preverijo svoje znanje in sposobnosti na cici – veselošolskem dnevu, pri katerem so vabljeni k sodelovanju učence od 1. do 4. razreda.  

Kolesarski izpit

Priprava in izvedba kolesarskega izpita je organizirana v 5. razredu.

Pevski zbori in instrumentalna skupina
Slavčki

Pri Slavčkih prepevajo najmlajši pevci naše šole, ki obiskujejo prvi in drugi razred. Srečujejo se enkrat tedensko pod vodstvom ge. mag. Diane Tavčar Ročenovič.

Otroški pevski zbor

Temeljni cilj otroškega pevskega zbora je seznanjati otroke z lepoto slovenske ljudske in umetne zborovske pesmi ter pesmi drugih narodov in obenem razvijati glasovne in muzikalne sposobnosti.

Mladinski pevski zbor

Izvajanje različnega pevskega programa, sodelovanje na prireditvah v okviru šole in izven nje, organizacija glasbenega tabora v obliki intenzivnih pevskih vaj.

Deški zbor

V deškem zboru prepevajo fantje, kjer usvojijo različni pevski program. Nastopajo na prireditvah v okviru šole in izven nje, organizacija glasbenega tabora v obliki intenzivnih pevskih vaj.

Instrumentalna skupina

Skupinsko muziciranje na različna glasbila, spremljava šolskih zborov in igranje samostojnih skladb. Po prijavi morajo učenci še opraviti preizkus pri Bojanu Goriču.

Astronomski krožek

Namenjeno je učencem, ki imajo veselje do astronomije in so pripravljeni svoje znanje poglabljati oziroma pridobivati na drugačen način. Opravljali bomo opazovanje Sonca in nočnega neba, spoznavali zanimivosti s tega področja in reševali tudi dodatne naloge ter se pripravljali na astronomsko tekmovanje.

Fizikalni krožek

Namenjeno je učencem, ki imajo veselje do fizike in so pripravljeni svoje znanje poglabljati oziroma pridobivati na drugačen način. Opravljali bomo poskuse, spoznavali zanimivosti s tega področja in reševali tudi dodatne naloge ter se pripravljali na fizikalno tekmovanje.

Kemijski krožek

Namenjeno je učencem, ki imajo veselje do kemije in so pripravljeni svoje znanje poglabljati oziroma pridobivati na drugačen način. Opravljali bomo poskuse, spoznavali zanimivosti s tega področja in reševali tudi dodatne naloge ter se pripravljali na kemijsko tekmovanje.

Folklora

Pri interesni dejavnosti folklora bodo učenci spoznali plesno, pevsko, glasbeno izročilo, usvojili različne ljudske plese, pesmi, igre in jih predstavili na šolskih prireditvah. Glavni cilj dejavnosti je vzbuditi v otroku veselje do plesa in petja, ki ju povezujeta otroška in dramska igra. Vse to otrokom predstavlja sproščeno obliko gibanja in druženja. Ples pomaga pri razvijanju otrokovega občutka za disciplino, obvladovanju lastnega telesa, obvladovanju posameznih delov telesa in njegovih gibalnih sposobnosti, obvladovanju ritma in prostora, vzgaja dobre reflekse ter razvija celotne otrokove psihomotorične sposobnosti in spretnosti. Nastopajoči se predstavijo v folklornih kostumih. Učenci ob koncu šolskega leta obvladajo osnovne elemente slovenskih ljudskih plesov, poznajo ljudske plese in jih znajo zaplesati, poznajo bistvene plesne značilnosti različnih predelov Slovenije in so usposobljeni nastopiti s kratkim prikazom celotnega dela pred publiko.

Mentorica: Maja Mežnarić

Dogajalo se je 

Naj učiteljica – Barbara Blažič

Včeraj zvečer se je zaključilo spletno glasovanje za naj učitelja/naj učiteljico bralcev spletnega portala mariborinfo.com. V ožjem izboru sta bili naši učiteljici Janja Golob in Barbara Blažič in po preštetih rezultatih glasovanja je zmagala Barbara Blažič. Iskrene...

več...
Drugače na pot – v šolo s kolesom

Drugače na pot – v šolo s kolesom

V torek, 20. 9. 2022, se je 9 učencev udeležilo vzgojno preventivnega dogodka "Drugače na pot - v šolo s kolesom", v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Slogan letošnje izvedbe ETM je JE BIL "trajnostno povezani", ki je poudaril, da lahko vsak posameznik pripomore k...

več...
Hojaton 2022

Hojaton 2022

Vse naše učence skupaj z njihovimi starši oz. srkbniki vabimo, da se nam pridružite na našem tradicionalnem pohodu, ki bo v soboto, 24. 9. 2022, s pričetkom ob 9.30 pred šolo. Po jutranjem ogrevanju se bomo odpravili na pohod (izbirate lahko med lažjo in težjo potjo)....

več...
Igriva košarka

Igriva košarka

V torek, 13. 9. 2022, nas je obiskala ekipa igrive košarke. S seboj so prinesli športne rekvizite in pripravili zanimive košarkarske aktivnosti za učence 1.VIO. Pri premagovanju ovir nam je pomagal Lipko.  

več...
Ajdin tek

Ajdin tek

V petek, 9. 9. 2022, so se učenci 3. razredov udeležili Ajdinega otroškega teka na Trgu Leona Štuklja, ki ga je organizirala Športna zveza Maribor. Prijavljenih je bilo okrog 2500 mariborskih osnovnošolcev. Vsi sodelujoči učenci so za odlično opravljen tek prejeli...

več...
Zamaški za Luko

Zamaški za Luko

Ponovno smo Lukovi mamici predali zamaške, ki smo jih zbrali na naši šoli. Luka je osemletni fant s cerebralno paralizo, starši pa zbran denar od prodaje zamaškov namenijo za njegove terapije. Člani RaP »Želim – naredim« Jan, Svit in Teodor vabimo, da tudi v bodoče v...

več...
Publikacija 2022-2023

Publikacija 2022-2023

Kljub temu, da pravilnik o publikaciji v osnovni šoli več ne predvideva šolske publikacije v tiskani obliki, smo jo tudi letos pri nas že tradicionalno izdali tudi tako. Naslovnico letošnje krasi risba sedmošolke Neže Jarc, oblikoval pa jo je Dado Mar. Fotografije je...

več...
Dostopnost